Celem naszej Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie:

  • ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
  • OPIEKI I POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
  • ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIU SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB
  • NIEPEŁNOSPRAWNYCH; OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE EKOLOGII I OCHRONY